ผ้าทอไหมประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
 
 
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
วัดคูเมือง (วัดหนองสะแก)
วัดหนองไผ่
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองไผ่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
 
   
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาโนน (ตอนสุดท้าย) [ 24 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 6 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 24 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 5 
การสั่งซื้อผลไม้และรณรงค์บริโภคผลไม้จังหวัดระยอง [ 23 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 1 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย [ 22 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 3 
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 10 [ 22 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 5 
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ [ 22 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 2 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายที่จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไปทางด้านวัฒนธรรม ประจำ [ 22 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 4 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนใน ศพด.อบต.หนองไผ่ ประจำปีการศึกษา 2 [ 22 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 6 
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเต [ 22 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 1 
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเ [ 22 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 1 
ประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ [ 22 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 2 
การสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 8 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 193 
ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 27 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 98 
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 -2563 [ 16 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 203 
ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2563 [ 16 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 93 
 
อบต.หนองฉาง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพ [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านไร่ โครงการจัดงาน ของดีบ้านไร่ ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 – 24 ธัน [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านไร่ โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านไร่ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุถนนบนทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านไร่ โครงการเทศกาลวัฒนธรรมแห่ค้างดอกไม้ ประจำปี พ.ศ.2561 ณ วัดสะนำ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองไผ่ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเกิดและป้องกันอัคคีภัย [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านไร่ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 องค์การบริหารส่ว [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านไร่ ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองไผ่ โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านไร่ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.2 กองการศึกษา) ประจำปี 2560 [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านไร่ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด .3 กองช่าง) ประจำปี 2560 [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านไร่ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.2 กองคลัง) ประจำปี 2560 [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านไร่ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.2.สำนักปลัด) ประจำปี 2560 [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านไร่ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.1 กองช่าง) ประจำปี 2560 [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านไร่ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.1 กองคลัง) ประจำปี 2560 [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
 
 
 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 4/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1498 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/6579-6630 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ค. 2561 ]
รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ด้านสื่อมวลชน และด้านสุขภาพอนามัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1511  [ 23 พ.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1491  [ 23 พ.ค. 2561 ]
ระบบรายงานการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ด่วน สน.คท. มท 0808.3/ว1483  [ 22 พ.ค. 2561 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.3/ว1489  [ 22 พ.ค. 2561 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน กศ. มท 0816.3/ว1481 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1]  [ 22 พ.ค. 2561 ]
การรับรองครูและผู้ดูแลเด็ก "โครงการส่งเสริมสมรรถนะเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต" กศ. มท 0816.4/ว1477 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 22 พ.ค. 2561 ]
การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน และการยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1482 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 21 พ.ค. 2561 ]
การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระของ อปท. (ค่าน้ำประปา) กพส. มท 0810.8/ว1478 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ค. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 สน.คท. มท 0808.2/ว1461  [ 21 พ.ค. 2561 ]
จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสิทธิการเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สน.คท. มท 0808.2/ว1460  [ 21 พ.ค. 2561 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว1476 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 21 พ.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1467  [ 18 พ.ค. 2561 ]
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2561 สล.  [ 18 พ.ค. 2561 ]
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1462  [ 18 พ.ค. 2561 ]
การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ.  [ 18 พ.ค. 2561 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1441  [ 18 พ.ค. 2561 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1448  [ 18 พ.ค. 2561 ]
แจ้งแนวทางการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว89 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ค. 2561 ]
ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817/ว1456  [ 17 พ.ค. 2561 ]
การแก้ไขประกาศ ก.จ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว86  [ 17 พ.ค. 2561 ]
โครงการ (มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1445 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.5/ว23 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2561 ]
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2606 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 พ.ค. 2561 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
(ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.1/910) ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ "หนึ่งใจ...ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย" [ 20 ต.ค. 2553 ]   
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2553 (เทศบาลเมืองอุทัยธานี) [ 20 ต.ค. 2553 ]   
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2553 (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) [ 20 ต.ค. 2553 ]   
โครงการฝึกอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ด่วนที่สุด) (ขอส่งสำเนาหนังสือมาเป็นการประสานล่ [ 18 ต.ค. 2553 ]   
(ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 13883) แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 [ 14 ต.ค. 2553 ]   
(ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 13881) แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  [ 14 ต.ค. 2553 ]   
กฏ ก.พ.ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553 [ 14 ต.ค. 2553 ]   
การดำเนินการกรณี ก.พ.ค.มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ.มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [ 14 ต.ค. 2553 ]   
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ "หนึ่งใจ...ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย" [ 14 ต.ค. 2553 ]   
(ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 13864) การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2554 [ 14 ต.ค. 2553 ]   
(ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 13862) การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2554 [ 14 ต.ค. 2553 ]   
ประกาศกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา [ 13 ต.ค. 2553 ]   
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ "หนึ่งใจ...ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย" [ 12 ต.ค. 2553 ]   
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี [ 12 ต.ค. 2553 ]   
การรายงานฐานข้อมูล 45 กลุ่มเรื่อง 32 ตัวชี้วัด [ 12 ต.ค. 2553 ]   
การเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานในต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ต.ค. 2553 ]   
ตอบข้อหารือการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 [ 7 ต.ค. 2553 ]   
เชิญชวนร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กไทย "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า" [ 7 ต.ค. 2553 ]   
 
 
 
   
พื้นที่หมุ่ที่4 ตำบลหนองไผ่แบบ (25 พ.ย. 2560)    อ่าน 206  ตอบ 0  
รับโอน/ย้ายตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1ตำแหน่งค่ะ สนใจติดต่อกองคลัง อบต.หนองไ (1 ก.ค. 2559)    อ่าน 731  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยครับ (31 พ.ค. 2559)    อ่าน 320  ตอบ 0  
 
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (24 พ.ค. 2561)    อ่าน 20980  ตอบ 144
สถ.จ.อุทัยธานี เรียนสอบถามครับ อยากทราบแนวทางการปฏิบัติในกรณีที่ให้กรมเปิดสอบแต่ผู้สอบไม่พอบรรจ (22 พ.ค. 2561)    อ่าน 28  ตอบ 0
ทต.ลานสัก เงินสงเคราะห์เด็กแรกเกิดปี61 (18 พ.ค. 2561)    อ่าน 44  ตอบ 1
อบต.บ้านไร่ เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 พ.ค. 2561)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.หูช้าง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนพฤษ (8 พ.ค. 2561)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.ทุ่งโพ ถนนในหมู่บ้าบ (4 พ.ค. 2561)    อ่าน 3091  ตอบ 2
สถ.จ.อุทัยธานี ขอโอนย้าน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (27 เม.ย. 2561)    อ่าน 327  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (24 เม.ย. 2561)    อ่าน 134  ตอบ 0
อบต.หนองกลางดง อยากขุดสระ (20 เม.ย. 2561)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.อุทัยเก่า เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (6 เม.ย. 2561)    อ่าน 43  ตอบ 0
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player