หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาราชการทั่วไปของ อบต. และงานที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดใน อบต. รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการใน อบต. ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ ล้วนอยู่ภายใต้การบริหารของสำนักปลัด ฯ ทั้งสิ้น อีกทั้งงานบริการที่ต้องมีโอกาสพบปะกับประชาชน ทำให้เจ้าหน้าที่สำนักปลัด ฯ ทุกคนมีความใส่ใจและให้บริการแก่ประชาชนเพื่อผลงานที่จะปรากฏออกมาจะได้สร้างความพึงพอใจให้แก่พี่น้องชาวตำบลหนองไผ่
 
 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินเพื่อให้เป็นไปตามงบประมาณ การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน บันทึกบัญชี จัดทำทะเบียนและรายงานทางการเงิน ตรวจสอบหลักฐาน ใบสำคัญจ่ายเงิน ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เร่งรัดจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่างๆ ซึ่งรายได้จากการจัดเก็บจะถูกจัดสรรและผลักดันไปสู่โครงการต่างๆ ให้สัมฤทธิ์ผล
 
 
รับผิดชอบ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบการจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจอบการก่อสร้างงาน การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานสาธารณูปโภค การวางโครงการและควบคุมก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า การประมาณราคา และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นับเป็นงานที่ต้องมีทักษะความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อให้ดำเนินงานไปได้อย่างรวดเร็วและราบรื่นทำให้เกิดความสะดวกสบายแก่พี่น้องประชาชนชาวตำบล หนองไผ่ โดยจัดแบ่งส่วนงานภายในดังนี้
งานก่อสร้าง
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
งานประสานสาธารณูปโภค
งานผังเมือง
 
 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนาการศึกษา งานกิจการศาสนา การส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน การศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดแบ่งส่วนงานภายในดังนี้
งานบริหารการศึกษา
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974