หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
 
 
 
  
ผ้าทอไหมประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
 
 
  
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2561 ณ วัดสังกัสรัตนคีรี
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
วัดคูเมือง (วัดหนองสะแก)
 
 
 
 
  สำรวจความพึงพอใจของประชาชนและหน่วยงานที่ขอรับบริการสาธารณะของ อบต.หนองไผ่
  พอใจมาก
  พอใจ
  ไม่พอใจ
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
 
   
รับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 12 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 28 
ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 11 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 49 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 11 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 32 
รับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 20 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 46 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินในระบบ (ITAS) [ 8 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 43 
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ [ 4 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 43 
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 18 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 437 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภั [ 16 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 27 
ตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกับสาธารณรัฐ [ 16 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ป [ 8 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 47 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 56 
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ห [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 63 
ประชุมสภา อบต.หนองไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 82 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสับย่อยกิ่งไม้เพื่อทำปุ๋ยหมัก จำนวน 1 เครื่อง [ 13 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 54 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอา [ 13 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 50 
 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะและการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.เขาบางแกรก การจ้างเหมาจัดทำพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองกลางดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองนางนวล ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์ก [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
อบต.หนองยายดา การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองสระ กิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองกระทุ่ม ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองแก ประกาศร่างประกวดราคาโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต แยกป้อมตำรวจตล [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองแก ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต แยกป้อมตำรวจตลาดหนอง [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองยายดา แจ้งมติคณะรัฐมนครี โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้้ยงสัตว์ปี 63/64 [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองยายดา ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การขยายเวลาดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองแก ประกาศประกวดราคาโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่ [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองยาง ประชุมประชาคมเพื่อทำประชาพิจารณ์ เกี่ยวกับการประกอบกิจการสร้างฟาร์มหมู [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ระบำ มอบบ้านผู้สูงอายุ ราย นายสำเริง จิตต์จอง [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
ทต.ตลุกดู่ ประชาสัมพันธ์ เรื่องมติคณะรัฐมนตรี โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
 
 
 
 
ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว 3323  [ 27 ต.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3318 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ต.ค. 2563 ]
การสำรวจข้อมูลการขยายเวลาระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ Google form ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3309 [เอกสารแนบ]  [ 27 ต.ค. 2563 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.5/ว6445  [ 27 ต.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความวิจัยที่จัดทำขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2562-2563 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช กสว. มท 0820.2/ว3300 [เอกสารแนบ]  [ 27 ต.ค. 2563 ]
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สน.คท. มท 0808.2/ว3262  [ 27 ต.ค. 2563 ]
ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว 6441  [ 26 ต.ค. 2563 ]
การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3301  [ 26 ต.ค. 2563 ]
การกำหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3293 [บัญชีรายชื่อ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 26 ต.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/3291 [บัญชีรายละเอียด] [บัญชีรายชื่อ (เก่า)] [บัญชีรายชื่อ (ใหม่)] [แนวทางฯ]  [ 26 ต.ค. 2563 ]
ซักซ้อมการจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ตบ. มท 0805.2/ว3272  [ 26 ต.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว139 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 รายชื่อนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่น รุ่นที่ 9 และครูดีเด่น ประจำปี 2563 กศ. มท 0816.3/ว3283  [ 26 ต.ค. 2563 ]
ขอให้ สถจ. ตรวจสอบข้อมูล และแก้ไขปริมาณขยะมูลผอยที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนอีกครั้ง กสว. มท 0820.2/ว3294 [เอกสารแนบ]  [ 26 ต.ค. 2563 ]
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3285  [ 22 ต.ค. 2563 ]
การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Governance for Policy Makers ด่วน กพส. มท 0810.2/ว3284  [ 22 ต.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3282  [ 22 ต.ค. 2563 ]
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563 กศ. มท 0816.2/ว3281 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ต.ค. 2563 ]
การรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3273  [ 22 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3271  [ 22 ต.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3263  [ 22 ต.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว137  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว3261 [รายชื่อ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3235  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว15  [ 21 ต.ค. 2563 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล  [ 22 ต.ค. 2553 ]  
 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา  [ 21 ต.ค. 2553 ]  
(ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.1/910) ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ "หนึ่งใจ...ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย"  [ 20 ต.ค. 2553 ]  
 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2553 (เทศบาลเมืองอุทัยธานี)  [ 20 ต.ค. 2553 ]  
 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2553 (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)  [ 20 ต.ค. 2553 ]  
 โครงการฝึกอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ด่วนที่สุด) (ขอส่งสำเนาหนังสือมาเป็นการประสานล่  [ 18 ต.ค. 2553 ]  
(ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 13883) แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  [ 14 ต.ค. 2553 ]  
(ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 13881) แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  [ 14 ต.ค. 2553 ]  
 กฏ ก.พ.ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553  [ 14 ต.ค. 2553 ]  
 การดำเนินการกรณี ก.พ.ค.มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ.มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ  [ 14 ต.ค. 2553 ]  
 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ "หนึ่งใจ...ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย"  [ 14 ต.ค. 2553 ]  
(ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 13864) การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2554  [ 14 ต.ค. 2553 ]  
(ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 13862) การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2554  [ 14 ต.ค. 2553 ]  
 ประกาศกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  [ 13 ต.ค. 2553 ]  
 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ "หนึ่งใจ...ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย"  [ 12 ต.ค. 2553 ]  
 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี  [ 12 ต.ค. 2553 ]  
 การรายงานฐานข้อมูล 45 กลุ่มเรื่อง 32 ตัวชี้วัด  [ 12 ต.ค. 2553 ]  
 การเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานในต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 ต.ค. 2553 ]  
 ตอบข้อหารือการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  [ 7 ต.ค. 2553 ]  
 เชิญชวนร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กไทย "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า"  [ 7 ต.ค. 2553 ]  
 
 
 
   
ประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริห (17 ส.ค. 2561)    อ่าน 612  ตอบ 0  
พื้นที่หมุ่ที่4 ตำบลหนองไผ่แบบ (25 พ.ย. 2560)    อ่าน 1021  ตอบ 0  
รับโอน/ย้ายตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1ตำแหน่งค่ะ สนใจติดต่อกองคลัง อบต.หนองไ (1 ก.ค. 2559)    อ่าน 1053  ตอบ 0  
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974