หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ  
 

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 นายอำเภอหนองขาหย่าง (นายสิทธิชัย เทพภูษา) ปลัดอำเภอหนองขาหย่าง กำนันตำบลหนองไผ่ (นายสิทธิชัย อภิชาตยานนท์) ประธานสภา (นายสิงขร หุ่นธานี) ปลัดอบต.หนองไผ่ (นางสาวทยากร ทองคำดี) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พันจ่าเอกมานะ กล้าวิกรณ์) ลงสำรวจพื้นที่ เพื่อจะดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ มีเป้าหมายเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง มีถนนที่มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างน้อยจำนวน 1 สาย ซึ่งจะต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร ขนาดกว้าง 3-6 เมตร โดยมีการปรับปรุงทิวทัศน์ให้สวยงามด้วยการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ หรือไม้ยืนต้นประจำท้องถิ่น สร้างความร่มรื่นและสวยงาม ดังนั้น อบต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี จึงได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ตามแนวทางโครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พื้นที่ตำบลหนองไผ่มีถนนที่มีภูมิทัศน์สวยงาม มีสภาพแวดล้อมที่ดี และเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว แก้ไขภาวะโลกร้อน และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งเป็นการสร้างความสวยงามให้แก่ถนนในพื้นที่ สำหรับ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ อบต.หนองไผ่ได้รับการคัดเลือกจากอำเภอหนองขาหย่าง (นายอำเภอหนองขาหย่าง) ได้คัดเลือกถนนในเขต อบต.หนองไผ่เป็นผู้ดำเนินการ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับอำเภอ ได้แก่ ถนนสายบ้านหนองโสน-บ้านหนองปลาไหล ความยาว 6,800 เมตร เนื่องจากเป็นเส้นทางไปแสวงบุญ \"งานประเพณีตักบาตรเทโว วัดมงคลรัตนคีรี (วัดเขาระแหง) หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลาไหล ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 10.43 น. โดย คุณ นภาพร บุญรอด

ผู้เข้าชม 286 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย