หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินในระบบ (ITAS) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีรายชื่อที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แก่ ผู้เสียภาษี/ผู้ขออนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบหรือข้อบัญญัติ/ผู้ขอรับรัฐสวัสดิการต่างๆ/บริษัทผู้เสนองานซื้อ/จ้าง/บริษัทผู้ได้รับคัดเลือก/โรงเรียนในสังกัด/และผู้มารับบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่นๆ (ตามรายชื่อในเอกสารแนบ) เข้าสู่ระบบ (ITAS) เพื่อตอบแบบสอบถามในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยขอให้ท่านเข้าสู่ระบบการประเมินด้วยตนเอง ที่ URL/QR Code (ตามภาพ) ภายในระหว่างวันที่ 7 - 31 พฤษภาคม 2562 โดยจะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของตนเองก่อนการทำแบบสำรวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพื่อป้องกันการตอบซ้ำของผู้ใช้งานเท่านั้นและให้ผลการประเมินคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด
จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2562 เวลา 08.41 น. โดย คุณ นภาพร บุญรอด

ผู้เข้าชม 157 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974