หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินในระบบ (ITAS) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประกอบไปด้วยบุคคล นิติบุคคลบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อราชการตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมินใน 3 ตัวชี้วัดได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน
ดังนั้น เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกของหน่วยงานที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน โดยท่านสามารถเข้าดำเนินการตอบแบบสำรวจ EIT ด้วยตัวเองในระบบ ITAS ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ผ่านช่องทาง URL หรือคิวอาร์โค้ด QR Code ที่ปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มิ.ย. 2563 เวลา 11.26 น. โดย คุณ นภาพร บุญรอด

ผู้เข้าชม 63 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974