หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศให้ไปรับเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี คืน  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศให้ไปรับเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี คืน ตามผู้ที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ พร้อมนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน และใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) ติดต่อขอรับเงินมัดจำรังวัดคงเหลือคืน ในวันและเวลาราชการได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ภายใน 60 วัน นับแต่วันประกาศนี้ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ไปขอรับเงินคืน สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานีจะได้นำเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามระเบียบต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 16.18 น. โดย คุณ นภาพร บุญรอด

ผู้เข้าชม 25 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974