หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 


 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมตำบล  
 

         ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมตำบล เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จะดำเนินการประชุมประชาคมตำบลเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) จึงได้มีการคัดเลือกสัดส่วนการประชุมประชาคมตำบล เพื่อบุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ในหมู่บ้านหรือตำบล ได้มีโอกาส ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
         ดังนั้น เพื่อให้ผู้ที่มีรายชื่อในสัดส่วน และประชาชนทั่วไปได้รับทราบและสามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จึงประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมตำบลให้ประชาชนได้รับทราบ (รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อสัดส่วนที่แนบท้ายประกาศนี้)

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 พ.ค. 2565 เวลา 14.31 น. โดย คุณ เกศราภรณ์ สักขาพรม

ผู้เข้าชม 44 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974