หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยโรคเอดส์
แบบฟอร์แสดงตนมีชีวิตอยู่ในการรับเบี้ยยังชีพ
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player