หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวธนภรณ์ กระสินธุ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 0936396611
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นายดิเรก พัดเปรม
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 0898584039


นางกรรณิการ์ รัตนวราหะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 0856512288


นายพีรพงษ์ ธรรมรักษา
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 0618492149


นายอุเทน สาคร
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทร : 0882809685