หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวธนภรณ์ กระสินธุ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
โทร : 0936396611
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวนภาพร บุญรอด
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 0918436593


นางกรรณิการ์ รัตนวราหะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0856512288


นายพีรพงษ์ ธรรมรักษา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0618492149


นายสุธีร์ ฤทธิ์บุญ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 056510974