หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวธนภรณ์ กระสินธุ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวนภาพร บุญรอด
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางกรรณิการ์ รัตนวราหะ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายพีรพงษ์ ธรรมรักษา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสุธีร์ ฤทธิ์บุญ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม