หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไผ่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
       
    ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค
    การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคให้มีคุณภาพ และน้ำเพื่อการเกษตร
    บูรณาการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม
 

       
 
       
    ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ปราศจากยาเสพติด ลดปัญหาการใช้
    ความรุนแรงในชุมชน ครอบครัวและสังคม
    ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
    ส่งเสริมและจัดการศึกษาในท้องถิ่น
    การส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และฟื้นฟูขนมธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ
    ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแก่ประชาชนในท้องถิ่น
    ส่งเสริมและปลูกฝังการรักษาวินัย หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม
 

       
 
       
    เพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
    ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง
    การจัดการระบบและการเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะมูลฝอย
    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการขยะมูลฝอย
    ควบคุมและป้องกันปัญหามลพิษ
    ดิน แหล่งน้ำ และป่าไม้
    การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
 

       
 
       
    พัฒนาขีดความสมรรถนะและความสามารถในการทำงานของบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
    พัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร
      การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
    พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

       
 
       
    การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนามรดกโลกห้วยขาแข้ง
    ส่งเสริมและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และป่าไม้
    การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
    การส่งเสริม และสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย
    การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974