หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
       
    ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค
    การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคให้มีคุณภาพ และน้ำเพื่อการเกษตร
    บูรณาการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม
 

       
 
       
    ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ปราศจากยาเสพติด ลดปัญหาการใช้
    ความรุนแรงในชุมชน ครอบครัวและสังคม
    ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
    ส่งเสริมและจัดการศึกษาในท้องถิ่น
    การส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และฟื้นฟูขนมธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ
    ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแก่ประชาชนในท้องถิ่น
    ส่งเสริมและปลูกฝังการรักษาวินัย หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม
 

       
 
       
    เพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
    ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง
    การจัดการระบบและการเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะมูลฝอย
    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการขยะมูลฝอย
    ควบคุมและป้องกันปัญหามลพิษ
    ดิน แหล่งน้ำ และป่าไม้
    การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
 

       
 
       
    พัฒนาขีดความสมรรถนะและความสามารถในการทำงานของบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
    พัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร
      การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
    พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

       
 
       
    การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนามรดกโลกห้วยขาแข้ง
    ส่งเสริมและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และป่าไม้
    การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
    การส่งเสริม และสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย
    การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974