ท่านอยากให้ อบต.หนองไผ่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ( 1 )
20.00%
ด้านการศึกษา ( 0 )
0.00%
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ( 0 )
0.00%
ด้านอาชีพ ( 2 )
40.00%
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( 2 )
40.00%
ด้านการสาธารณสุข ( 0 )
0.00%